article

Stadsvatten – den outnyttjade resursen

Kent Fridell

I våra städer finns det mängder av outnyttjade vattenresurser som kan omhändertas och integreras i cirkulära flöden och hållbara system. Vi delar med oss av stadsvattnets potential i ett informationsblad och bjuder in till en förstudie på ämnet.

Stadsvatten – den outnyttjade resursen

Under lång tid har vatten använts för olika ändamål i samhället och sedan skickats vidare i ledningar till en recipient, alltså ett mottagande flöde. För att uppnå ett hållbart samhälle krävs en transformation mot ett cirkulärt flöde av vattenresurserna på platsen.

Visste du att det finns sätt att tillvara vattnet i staden som en resurs?
Tänk dig att det hade funnits ett sätt att effektivisera dagens vattenhantering genom att ta vara på och återanvända dränvatten och gråvatten, så kallat Stadsvatten. Detta skulle leda till en förbättrad vattenresursanvändning i den urbana miljön, minska vattenreningsbehovet och belastningen på ledningsnät, skapa nyttor för fastighetsförvaltare och bolag samt bidra till målen om hållbar vattenförsörjning och stadsbyggnad enligt Agenda 2030.

Målet med Stadsvatten är att bidra till välmående och vital stadsvegetation som kan motstå stora klimatförändringar och fortsätta leverera nödvändiga ekosystemtjänster till staden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2020-03-19-stadsvatten_hela_mindre-1024x644.jpg
Principillustration för Stadsvatten

Vi bjuder in till deltagande i förstudie
Är du intresserad av att lära dig mer om stadsvatten i praktiken så bjuder vi nu in till en förstudie där ca 10 aktörer ges möjlighet att bidra med finansiering, experttid och platser för test av konceptet Stadsvatten i praktiken. Vill du ha ett konkret förslag så kontakta oss. Se kontaktinformation här på hemsidan.

Läs mer i vårt informationsblad om Stadsvatten.
I detta informationsblad delar vi med oss av den potential som vi ser i Stadsvatten och bjuder in till framtida samarbeten.

Tryck på knappen nedan under ’Downloads’ för att ladda ned informationsbladet.

Kent Fridell

Specialist #bluegreengrey systems

0733-23 26 64

kent.fridell@edges.se