Blågröngrått tilläggspaket

Tilläggspaket till handboken Levande Gaturum – en handbok i Blågröngrå system 2.0 (BGG)
Nu finns ett samlat paket med bilagor och andra tillägg till Levande Gaturum – En handbok i blågröngrå system tillgängliga. Detta BGG-paket syftar att vara ett praktiskt stöd och tillägg till handboken för implementering av Blågröngrå system i praktiken, från planering, projektering, byggnation till förvaltning och skötsel.
Paketet innehåller 7 st delar, vilka även kan beställas separat.

Paketet innehåller följande 7 st delar:

 • Bilaga 1: Utförandebeskrivning för BGG-system 2.0
  En utförandebeskrivning som steg för steg ger förslag på anläggningsprocesser för BGG-system. Innehåller både foton och illustrationer som visar på olika varianter av byggprocessens olika skeden från byggata till finplanering och färdigställande. Inkluderar även förslag på AMA-koder för AMA 17 / AMA 20 samt material och produktförslag.
 • Bilaga 2: Drift- och underhållsmanual för BGG-system – instruktioner för drift och underhåll av Blågröngrå system i gaturum 2.0 Denna manual riktar sig till skötsel- och driftspersonal samt projektör som ska beskriva skötsel och drift av BGG-system under garantitiden. Manualen är avsedd att användas som vägledning för upprättande eller komplettering av kommunens drifts- och underhållsplaner. Innehåller även en Checklista för kontroll och underhåll av BGG-system.

 • Bilaga 3: Grävningsmanual för BGG-system – instruktioner för grävning i eller nära Blågröngrå system i gaturum 2.0
  Denna manual är till för att beskriva hur grävning bör utföras i eller när blågröngrå system samt att addera kunskap om hur grävning i befintliga system bör utföras. Manualen är avsedd att användas som en vägledning för upprättande eller komplettering av kommuners grävtillstånd.

 • Bilaga 4: Komponent- och materiallista för BGG-system 2.0
  En lista över komponenter och material som ingår i BGG-system.
 • Principritningar 2.0
  Ritningar är framtagna för att vara ett stöd för projektören i framtagande av bygghandlingar. Principritningarna är inte tänkta att användas direkt mot entreprenör.  Principritningarna kan köpas som ett eget delpaket som innehåller följande delar:

  M1: Förklaringar planer, sektioner och detaljer
  M2: Plan och längdsektion, Enskilda konstruktioner – högre krav
  M3: Plan och längdsektion, Enskilda konstruktioner – Lägre krav
  M4: Plan och längdsektion, Sammanhängande stråk. Högre krav
  M5: Plan och längdsektion, Sammanhängande stråk. Lägre krav
  M6: Tvärsektioner. Högre krav
  M7: Tvärsektioner. Lägre krav
  M8: Detaljer: Inlopp och brunnar
  M9: Detaljer: övriga principdetaljer
 • Kostnadsberäkningsverktyg för BGG-system 1.1
  Ett beräkningsverktyg för tidiga skeden för att det ska gå att snabbt kunna få en uppfattning av kostnader för anläggning av BGG-system och kunna jämföra dem med andra system. Verktyget möjliggör jämförelser av olika typer av utformningar av ett BGG-system utifrån höga eller låga krav på omhändertagande av dagvatten. För att kunna använda verktyget behövs bara en grov idéskiss med val av konstruktion, ytstorlekar, vegetationstyp samt val av kantstöd och styrningsbrunnar.

  Verktyget ger en uppfattning av den totala anläggningskostnaden, ungefärlig fördröjningsvolym, genererad kolsänka samt en grov uppskattning av drift och underhållskostnader. I dokumentet finns föreslagna Á priser baserade på verkliga prissatta mängdförteckningar. Det är också möjligt att justera á priserna manuellt om så önskas.

  Målet med verktyget är att det ska användas i de tidiga skedena i ett projekt för att ge en bild av kostnader för olika typer av BGG-system i relation till varandra och andra system.
 • Blågröngrått pussel
  Ett verktyg framtaget för att i tidiga skeden väldigt snabbt och enkelt kunna ta fram en principplan, längd och tvärsektion för ett BGG-system. Verktyget är Power-Point-baserat och bygger på ett bibliotek av massa olika BGG-pusselbitar och ska ses som ett skissmaterial för enkel och interaktiv användning. På några få timmar skapas snabbt en illustrativ utformningsprincip i plan, längd- och tvärsektion som kan användas i dialog med beställare och projektör kring en grov utformning av ett BGG-system.

  Verktyget fungerar snabbt och interaktivt och möjliggör för att i realtid på möten snabbt kunna justera och flytta runt olika pusselbitar. Utifrån ett beställarperspektiv fungerar pusslet som ett snabbt och enkelt sätt att diskutera och bolla olika idéer av BGG-system innan en konsult handlas upp och involveras i projektet.

Beställ BGG-paketet i sin helhet eller i delar.
Var med och bidra till utvecklingen av handboken om blågröngrå system och lär er mer om hållbar dagvattenhantering genom att beställa ett Blågröngrått tilläggspaket. Den Blågröngrå handboken och dess bilagor har utvecklats av edge med delfinansiering av olika svenska kommuner med syfte att arbeta fram ett praktiskt verktyg för att implementera Blågröngrå projekt i praktiken. Genom att beställa ett BGG-paket eller delar av det bidrar ni till utvecklingen av handboken och dess bilagor.


Paketet i sin helhet kostar 19 000;- exkl. moms för samtliga 6 delar. Delarna kan också köpas separat. Principritningarna kan köpas som ett delpaket för 10 000;- och resterande delar för 5000;- vardera. Priserna är exkl. moms.


Delfinansieringar och donationer
Känner ni lite extra för att bidra till utvecklingen av Blågröngrå system så tar vi gärna emot fler delfinansieringar eller donationer till utvecklingsarbetet med blågröngrå system. Kontakta oss gärna då på bluegreengrey@edges.se